Ashton_Kai_Myler first joined the server 4 years ago.